Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto dávám souhlas společnosti McROY Czech, s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 11, 110 00, Praha 1, IČO: 
289 645 01, zapsané v obchodním registru městským soudem v Praze, část C, č.156 344, (dále jen jako 
„Provozovatel“) na zpracování mých osobních údajů uvedených v tomto dotazníku (dále jen jako „Osobní 
údaje“). Souhlasím, aby ke zpracovaným osobním údajům byly v případě potřeby přidané další osobní údaje 
potřebné ke splnění účelu zpracování. 

Právním základem na zpracování osobních údajů je zpracování osobních údajů dotčené osoby nezbytné pro 
zavedení předsmluvních vztahů nebo opatření na žádost dotčené osoby podle ustanovení §11 zákona č. 
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních 
údajů").

Účelem zpracování osobních údajů je zaměstnání dotčené osoby za účelem jejího dočasného přidělení k 
uživatelskému zaměstnavateli. Za tímto účelem se zavazuji oznámit kterémukoliv z Provozovatelů všechny 
změny poskytnutých osobních údajů ve lhůtě 14 dní od uskutečnění změny s tím, že tento je oprávněn oznámit 
změny osobních údajů ostatním Provozovatelům.

Zároveň jako dotčená osoba dávám svůj souhlas na zpřístupnění a poskytnutí osobních údajů z informačního 
systému třetím osobám, včetně subjektů v členských státech Evropské unie, a to výlučně ve vztahu k účelu 
zpracování osobních údajů. Taktéž souhlasím s přeshraničním tokem osobních údajů, a to jak zvláštních kategorií
osobních údajů, tak i s poskytnutím a zpřístupněním mých osobních údajů do členských zemí Evropské unie, 
přičemž tyto údaje budou určené výlučně potenciálním uživatelským zaměstnavatelům.
Jako dotčená osoba dále souhlasím, aby mi nabídka pracovních míst byla zasílaná na moje účastnické telefonní 
číslo formou krátkých zpráv (SMS) prostřednictvím veřejné mobilní sítě.

Dotčená osoba má v souladu s ustanovením § 12 zákona o ochraně osobních údajů právo na základě písemné 
žádosti vyžadovat od Provozovatele:
a) ve všeobecně srozumitelné formě informace o stavu zpracování svých osobních údajů v informačním 
systému,
b) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z kterého Provozovatelé získali její osobní údaje 
na zpracování,
c) ve všeobecně srozumitelné formě odpis jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
d) opravu jejích nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
e) likvidaci jejich osobních údajů, pokud byl splněný účel jejich zpracování podle § 20 ods. 1; pokud jsou 
předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
f) likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona.

Dotčená osoba má právo kdykoliv požádat kohokoliv z Provozovatelů o likvidaci jejích osobních údajů. 
Provozovatel bezodkladně zlikviduje osobní údaje dotčené osoby taktéž v případě, pokud pominul účel jejich 
zpracování nebo pokud zpracovaná osobní údaje nejsou správné nebo aktuální. Dotčená osoba s poukazem na 
ustanovení § 20 ods. 2 zákona o ochraně osobních údajů prohlašuje, že souhlasí s upuštěním od oznámení o 
opravě nebo likvidaci osobních údajů, nakolik se tímto neporuší její práva jako dotčené osoby. Odvolání tohoto 
souhlasu musí být učiněno v písemné formě a musí být doručené alespoň jednomu Provozovateli.

Prohlášení žadatele:
Zasláním emailu Provozovateli potvrzuji, že údaje, které jsem uvedl, jsou pravdivé. Beru na vědomí, že 
Provozovatel si vyhrazuje právo neakceptovat mou žádost nebo vyřadit mou osobu z informačního systému 
v případě zjištění nepravdivosti poskytnutých osobních údajů.

Pojďme se spolu dohodnout

Potřebujete vědět víc o řešeních, která nabízíme?

Odeslat zprávu
*všechna pole jsou povinná
Poslat kopii na mou emailovou adresu

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Budeme dělat vše, co je v našich silách, aby jsme Vám odpověděli do 24 hodin, ale nechte nám, prosím, 48 hodin na odpověď.
Začněte psát pro vyhledávání